Back to Top

The Netherlands Liberated in 1944/1945

Next Crown Year 2019/2020

 

PRIVACY VERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Royal Canadian Legion Branch 005 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Royal Canadian Legion Branch 005 en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een aanmelding of contactformulier op de website aan Royal Canadian Legion Branch 005 verstrekt.
Royal Canadian Legion Branch 005 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres

 

WAAROM Royal Canadian Legion Branch 005 GEGEVENS NODIG HEEFT

Royal Canadian Legion Branch 005 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Royal Canadian Legion Branch 005 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 HOE LANG Royal Canadian Legion Branch 005 GEGEVENS BEWAART

Royal Canadian Legion Branch 005 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 DELEN MET ANDEREN
Royal Canadian Legion Branch 005 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WAAROM Royal Canadian Legion Branch 005 GEGEVENS NODIG HEEFT

Royal Canadian Legion Branch 005 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden
Daarnaast kan Royal Canadian Legion Branch 005 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 HOE LANG Royal Canadian Legion Branch 005 GEGEVENS BEWAART

Royal Canadian Legion Branch 005 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 DELEN MET ANDEREN

Royal Canadian Legion Branch 005 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookie verklaring RCL005.nl

Google Analytics” 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

 

 

 

PRIVACY DECLARATION

 

PERSONAL DATA IS PROCESSED

 Royal Canadian Legion Branch 005 may process personal data about you by using the services of Royal Canadian Legion Branch 005 and / or by submitting a notification or contact form on the website to Royal Canadian Legion Branch 005.
Royal Canadian Legion Branch 005 can process the following personal data:

 – Your first and last name
– Your email address

 

WHY Royal Canadian Legion Branch 005 NEEDS DATA

Royal Canadian Legion Branch 005 processes your personal data to be able to contact you by telephone if you request it, and / or to be able to contact you in writing (by e-mail and / or by mail) if you can not reach the telephone by telephone. to become.
In addition, Royal Canadian Legion Branch 005 may use your personal data in the context of carrying out an order agreement with you, usually consisting of legal services.

 

HOW LONG Royal Canadian Legion Branch 005 DATA SAVES

Royal Canadian Legion Branch 005 does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected. Your data will not be stored for more than a year if no agreement is reached with you.

 SHARE WITH OTHERS

Royal Canadian Legion Branch 005 only provides your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.

 WHY Royal Canadian Legion Branch 005 NEEDS DATA

Royal Canadian Legion Branch 005 processes your personal data to be able to contact you by telephone if you request it, and / or to be able to contact you in writing (by e-mail and / or by mail) if you cannot reach the telephone by telephone. to become.
In addition, Royal Canadian Legion Branch 005 may use your personal data in the context of carrying out an order agreement with you, usually consisting of legal services.

 

HOW LONG Royal Canadian Legion Branch 005 DATA SAVES

Royal Canadian Legion Branch 005 does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected. Your data will not be stored for more than a year if no agreement is reached with you.

 

SHARE WITH OTHERS

Royal Canadian Legion Branch 005 only provides your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.

 

 

Cookie statement RCL005.nl

Google Analytics” Through our website a cookie is placed from the American company Google, as part of the “Analytics” service.
We use this service to track and get reports on how visitors use the website.
Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or if third parties process the information on behalf of Google. We have no influence on this.


We have not allowed Google to use the obtained analytics information for other Google services. The information that Google collects is anonymised as much as possible.
Your IP address is emphatically not given.
The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States.
Google maintains the Privacy Shield principles and is affiliated with the Privacy Shield program of the US Department of Commerce.
This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data.