Back to Top

The Netherlands Liberated in 1944/1945

 

Algemene ledenvergadering

11 General Meeting

Algemene ledenvergadering

Op 11 maart 2004 zijn door Notaris mr. Theodorus Alexander Ritsema de statuten opgesteld voor de vereniging met de naam: Royal Canadian Legion Branch 005 “The liberation of the Netherlands”. De statuten van de vereniging zijn opgesteld conform de regels van het Nederlands Recht.

Artikel  15 van de statuten geeft het volgende aan:
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording. Met het verslag van de kascontrolecommissie.
  2. De benoeming van de nieuwe kascontrole commissie voor het volgend verenigingsjaar.
  3. Voorziening in eventuele vacatures.
  4. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
  5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
  6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.