Bestuur

RCL Branch 005 wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. De volgende bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen: De President, de Eerste Vice President, de Tweede Vice President, de Secretaris, de Penningmeester en de Liaison Officer. Vanwege het speciale karakter en de benodigde eigenschappen betreffende de functies van Poppy Chairman, Sgt At Arms en Legal Officer, worden deze door een unaniem besluit van het bestuur aangewezen. Zij nemen deel aan bestuursvergaderingen en de besluitvorming aldaar. De Past President heeft deze functie automatisch en direct om de continuïteit van het bestuur te garanderen en wordt dus ook niet gekozen. Deze persoon is altijd de laatst zittende President geweest voordat de huidige President aantrad. Alle bestuursleden treden op als Point of Contact voor een of meerdere werkgroepen en/of nemen daaraan deel.

eMail: info@rcl005.org

Wim Poppenk

President

De President geeft leiding aan de Branch en treedt op als voorzitter tijdens bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen. Hij onderhoudt de externe contacten zowel nationaal als internationaal en vertegenwoordigt de Branch bij herdenkingen, onthullingen en andere ceremoniële bijeenkomsten. Hij ontwikkelt initiatieven, die leiden tot het optimaal functioneren van de Branch en de missie waarvoor zij staat. Hij is Point of Contact in het bestuur voor de werkgroep Educatie.

eMail: president-rcl005@rcl005.org

Vacant

Immediate Past President

De laatste President wordt na zijn aftreden automatisch en direct Past President. Deze zorgt voor de continuïteit naar het nieuwe bestuur. De Past President is gevraagd om aanwezig te zijn bij de bestuursvergaderingen en adviseert gevraagd en ongevraagd het zittende bestuur. Hij treedt ook op als “Installing Officer” bij de installatie van nieuwe leden.

eMail: pastpresident@rcl005.org

Gerrit Bruggink

Eerste Vice President

De Eerste Vice President treedt op waar noodzakelijk als vervanger van de President bij diens afwezigheid. Hij ondersteunt de President bij het onderhouden van externe contacten (PR&Publiciteit). Hij is tevens verantwoordelijk voor de toekenning van Legion Awards en is belast als Chairman Membership voor de ledenwerving. Hij is Projectleider voor speciale projecten, zoals de landelijke Poppy Campagne en werkt daarbij samen met de Poppy Chairman. Hij treedt op als Point of Contact in het bestuur voor de werkgroepen ICT/Social Media en de Nieuwsbrief.

eMail: 1st-vicepresident@rcl005.org

Don Paauwe

Tweede Vice President

De Tweede Vice President is Projectleider voor speciale projecten en ondersteunt de andere bestuursleden bij piekbelasting. Hij draagt mede zorg voor het onderhouden van de externe contacten. Daarnaast is hij Point of Contact vanuit het bestuur voor de werkgroep Herdenken en Gedenken en vandaar uit verantwoordelijk voor het uitbrengen van informatie (uitvragen) over ceremonies.

eMail: 2nd-vicepresident@rcl005.org

Peter Mensink

Secretaris

De Secretaris geeft uitvoering aan alle secretariële werkzaamheden zoals het behandelen van de post via alle media, het opstellen van de agenda en het notuleren van Bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen. Hij draagt zorg voor het vastleggen en onderhouden van wijzigingen in contracten en in de ledenadministratie. Hij voorziet RCL Zone Europe en RCL Dominion Command van (on)gevraagde informatie. De Secretaris onderhoudt contacten op administratief en organisatorisch gebied en draagt zorg voor de tijdige verwerking.

eMail: secretary@rcl005.org

Amanda Slotboom

Penningmeester

De Penningmeester beheert de financiële middelen van de Branch en onderhoudt het financiële gedeelte van de ledenadministratie. Hij/zij legt namens het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering. De Branch winkel valt ook onder zijn/haar verantwoording. Tevens is hij/zij actief met fondsenwerving voor de Branch. De Penningmeester is Point of Contact in het bestuur voor de werkgroepen Sponsoring/Relationships/Promotietent en Huishoudelijk Reglement.

eMail: treasurer@rcl005.org

Yvonne Swarthoff - Klein Beekman

Liaison  Officer

De Liaison Officer geeft mede uitvoering aan het organiseren van de social events (zoals b.v. de Nieuwjaars receptie en Canada Day) en treedt op als liaison met ons clubhuis Restaurant Mondani in Lochem. Tevens voert de Liaison Officer het beheer over de vlaggen en bijbehorende uitrusting, die door de deelnemers aan de Colour Party worden gebruikt. Zij is er verantwoordelijk voor dat deze altijd in een onberispelijke staat verkeren. De Liaison Officer is het Point of Contact in het bestuur voor de werkgroep Social Events.

eMail: liaisonofficer@rcl005.org

Toon van Bussel

Sergeant at Arms

De functie van Sgt at Arms is een aanwijsfunctie door het bestuur. Deze functie vereist speciale vaardigheden. De functie wordt bij het aantreden van een nieuw bestuur opnieuw benoemd. De Sgt at Arms geeft leiding aan de Colour Party bij een Branch gerelateerde inzet. Bij afwezigheid, dient hij zorg te dragen voor een plaatsvervangende Sgt at Arms of Colour Sgt. In samenwerking met de RCL Zone Europe Sgt at Arms zorgt de Branch 005 Sgt at Arms voor de inzet van RCL Branch 005 leden bij een RCL Zone Europe gerelateerde inzet van de Colour Party. De Sgt at Arms van RCL 005 legt contact en onderhoudt dit contact met verantwoordelijke organisaties voor wat betreft de inzet bij de diverse ceremonies. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de aanwezigheid van benodigde materialen van de Colour Party voor een ceremonie zoals vlaggen/vaandels met bijhorende attributen en krans(en) indien benodigd. Hij verstrekt de deelnemende leden vooraf de meest recente informatie over de ceremonie.

eMail: sgtatarms@rcl005.org

Vacant

Poppy Chairman

De functie van Chairman Poppy Campagne is een aanwijsfunctie door het bestuur. Deze functie vereist speciale vaardigheden. De functie wordt bij het aantreden van een nieuw bestuur opnieuw benoemd. De Chairman Poppy Campagne is voorzitter van de werkgroep Poppy Campagne in Nederland en stuurt deze aan. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van diverse Poppy-events. Hij draagt zorg voor verslaglegging over de Poppy Campagne activiteiten t.b.v. het bestuur, de ALV en financiële verantwoordelijken. De Chairman werkt nauw samen met de Eerste Vice President op het gebied van de jaarlijkse Poppy Campagne. Hij is Point of Contact in het bestuur voor de werkgroep Poppy Campagne.

eMail: poppychairman@rcl005.org

Jan van Loo

Legal Officer

De functie van Legal Officer is een aanwijsfunctie door het bestuur. Deze functie vereist speciale vaardigheden op juridisch gebied. De Legal Officer is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en adviseert gevraagd en ongevraagd het zittende bestuur. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen en/of reviewen van juridische documenten zoals contracten. Daarnaast bemiddelt de Legal Officer indien zich disputen voordoen met leden en/of externe partijen.

eMail: legal@rcl005.org