PRIVACY STATEMENT

v

PRIVACY STATEMENT

Vereniging Royal Canadian Legion, Liberation of the Netherlands branch 005.

 

De Vereniging Royal Canadian Legion, Liberation of the Netherlands branch 005 (hierna aan te duiden als RCL005) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving en in het bijzonder aan de Algemene verordening gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679), hierna te noemen AVG, en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

 

RCL005 heeft ten doel:

-a. het optreden als vertegenwoordiger in Nederland van The Royal Canadian Legion;

-b. het hooghouden van de tradities van The Royal Canadian Legion;

-c. het geven van ondersteuning aan de doelstellingen en activiteiten van The Royal Canadian Legion.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door, met inachtneming van de Constitution, By-laws, Rules and Regulations van The Royal Canadian Legion gevestigd te Ottawa, Canada:

-a. het eren en gedenken van de gevallenen in oorlogen en vredesoperaties en het bevorderen dat steun en aandacht wordt gegeven aan het welzijn van hun nabestaanden;

-b. het behartigen van de belangen en het bevorderen dat steun en aandacht wordt gegeven aan militaire veteranen en daarmee gelijk te stellen personen en van hen afhankelijke verwanten.

Voor onze doelstelling verwijzen wij u verder naar onze statuten (te raadplegen via onze website).

De AVG is niet van toepassing op overleden personen (grond 27), omdat dit volgens AVG geen natuurlijke personen meer zijn. Wanneer de gegevens iets zeggen over een andere persoon dan kunnen het wel persoonsgegevens zijn, maar dan betreffen ze niet de overledene, maar de andere, levende persoon.

Dit neemt echter niet weg dat RCL005 ook zorgvuldig omgaat met gegevens van gesneuvelde militairen

 

RCL005 is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat RCL005 verantwoordelijk is voor de naleving van de wet- en regelgeving. Voor vragen en opmerkingen is RCL005 als volgt bereikbaar:

Naam :   Secretary Royal Canadian Legion Branch 005

Postadres: Graaf Ottoweg 6  7241 DG Lochem

Vestigingsadres: Apeldoorn

Kamer van Koophandel: # 08123301

E-mailadres: Info@RCL005.NL

 

Ons privacybeleid is van toepassing op bezoekers van onze website, het vragen van inlichtingen, het voeren van besprekingen, correspondentie en telefoongesprekken, alsmede op overeenkomsten met RCL005 en onze vrijwilligers.

 

 

Gebruik persoonsgegevens voor diverse doeleinden

De persoonsgegevens die wij verkrijgen verwerkt RCL005 voor diverse doeleinden:

-Om contact met u te kunnen opnemen;

-Om informatie te sturen;

-Voor het bepalen van strategie en beleid;

-Om te kunnen voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving;

-Voor de uitvoering van diensten;

-Voor het verkrijgen van informatie over het gebruik van onze website en het gebruik van functionaliteiten;

-Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij daarvoor toestemming is gegeven of indien RCL005 zulks mag doen of moet doen op grond van wet- en regelgeving. Een gegeven toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

 

Bewaring

RCL005 zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden en in ieder geval zolang als specifieke regelgeving vereist.

 

Gegevensbeveiliging

Voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens maakt RCL005 gebruik van veiligheidsprocedures. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot de verwerkte persoonsgegevens.

 

Links

Ons privacybeleid is niet van toepassing met betrekking tot websites van derden die door middel van links met RCL005 zijn verbonden. Wij adviseren u om het privacybeleid van deze andere organisaties te bestuderen alvorens gebruik te maken van de desbetreffende websites.

 

Opgeslagen gegevens en de rechten van betrokkenen

Iedere betrokkene heeft de volgende rechten:

-Het recht op informatie over de verwerkingen;

-Het recht op inzage in zijn/haar gegevens;

-Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;

-Het recht op verwijdering van de gegevens en het recht ‘om vergeten te worden’;

-Het recht op beperking van de gegevensverwerking;

-Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;

-Het recht op overdracht van zijn/haar gegevens (dataportabiliteit;

-Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

RCL005 zal een verzoek ter zake van betrokkene honoreren tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.  Het vorenstaande is voorts uitsluitend van toepassing indien betrokkene zich voldoende kan identificeren.

RCL005 zal in beginsel binnen een maand na ontvangst van het verzoek de betrokkene informeren over de uitvoering van het verzoek.

 

Klachtrecht

Indien een betrokkene het niet eens is met een bepaalde verwerking van

persoonsgegevens dan kan er een klacht worden ingediend bij  de

Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

JCKL Legal Officer RCL005/30 maart 2019

 

 

 

Cookie verklaring RCL005.nl

Google Analytics” 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”