Back to Top

The Netherlands Liberated in 1944/1945

Next Crown Year 2019/2020

 

Bestuur

 

Bestuur:

RCL Branch 005 wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. De volgende bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen: De President, de Eerste Vice President, de Tweede Vice President, de Secretaris, de Penningmeester en de Liaison Officer. Vanwege het speciale karakter en de benodigde eigenschappen betreffende de functies van Poppy Chairman en Sgt At Arms worden deze door een unaniem besluit van het bestuur aangewezen. Zij zijn ook leden van het bestuur. De Past President heeft deze functie automatisch en direct om de continuïteit van het bestuur te garanderen en wordt dus ook niet gekozen. Deze persoon is altijd de laatst zittende President geweest voordat de huidige President aantrad.

Gerard Hendriks

President

IMG_9769 (3)

De President geeft leiding aan de Branch en treedt op als voorzitter tijdens bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen. Hij onderhoudt de externe contacten zowel nationaal als internationaal en vertegenwoordigt de Branch bij herdenkingen, onthullingen en andere ceremoniële bijeenkomsten. Hij ontwikkelt initiatieven, die leiden tot het optimaal functioneren van de Branch en de missie waarvoor zij staat.

mail president@rcl005.nl

TBA

Past President

RCL005 logo

De laatste President wordt na zijn aftreden automatisch en direct Past President. Deze zorgt voor de continuïteit naar het nieuwe bestuur. De Past President is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en adviseert gevraagd en ongevraagd het zittende bestuur. Hij treedt op als “Installing Officer” bij de installatie van nieuwe leden.

mail pastpresident@rcl005.nl

Martin Reelick

Vice-President

IMG_9775 (3)

De Eerste Vice President treedt op waar noodzakelijk als vervanger van de President bij diens afwezigheid. Hij is verantwoordelijk voor de toekenning van Legion Awards en is belast als Chairman Membership voor de ledenwerving. Hij is de website beheerder en draagt zorg voor de uitvoering en het onderhoud van de website van de Branch.

mail vice.president@rcl005.nl

Eelco de Zee

 Secretary

IMG_9772 (3)

De Secretaris geeft uitvoering aan alle secretariële werkzaamheden zoals het behandelen van de post via alle media, het opstellen van de agenda en het notuleren van Bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen. Hij draagt zorg voor het vastleggen en onderhouden van transacties, in contracten en in de ledenadministratie. Hij voorziet RCL Zone Europe en RCL Dominion Command van (on)gevraagde informatie. De Secretaris onderhoudt contacten op administratief en organisatorisch gebied en draagt zorg voor de verwerking. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuursleden over de organisatie van de Branch.

mail secretary@rcl005.nl

 Martin van de Poel

Treasurer

IMG_9782 (3)

De Penningmeester beheert de financiële middelen van de Branch en onderhoudt het financiële gedeelte van de ledenadministratie. Hij legt contact met RCL Dominion Command over het Legion Magazine en de ledenadministratie. De Branch winkel valt onder de verantwoording van de Penningmeester en is daardoor ook belast met de in- en verkoop van Branch artikelen. Tevens is hij actief met fondsenwerving voor de Branch.

Bankgegevens: zie de contactpagina verder op deze website.

mail treasurer@rcl005.nl

Yvonne Swarthoff – Klein Beekman

Liaison  Officer

IMG_9780 (3)

De Liaison Officer geeft mede uitvoering aan het organiseren van de social events (zoals b.v. de Nieuwjaars receptie en Canada Day) en treedt op als liaison met ons clubhuis Mondani in Lochem. Tevens voert de Liaison Officer het beheer over de vlaggen, uitrusting en de regenjassen die door de deelnemers aan de Colour Party worden gebruikt. Zij is er verantwoordelijk voor dat deze altijd in een onberispelijke staat verkeren.

mail liaisonofficer@rcl005.nl

Martin Reelick

Sergeant at Arms

IMG_9775 (3)

De functie van Sgt at Arms is een aanwijsfunctie door het bestuur. Deze functie vereist speciale vaardigheden. De functie wordt bij het aantreden van een nieuw bestuur opnieuw benoemd.De Sgt at Arms geeft leiding aan de Colour Party bij een Branch gerelateerde inzet. Bij afwezigheid, dient hij zorg te dragen voor een plaatsvervangende Sgt at Arms of Colour Sgt.Hij zorgt  voor de uitvragen en meldingsinstructies aan RCL Branch 005 leden bij een inzet van de Branch Colour Party. In samenwerking met de RCL Zone Europe Sgt at Arms zorgt de Branch 005 Sgt at Arms voor de inzet van RCL Branch 005 leden bij een RCL Zone Europe gerelateerde inzet van de Colour Party. De Sgt at Arms van RCL 005 legt contact en onderhoudt dit contact met verantwoordelijke organisaties voor wat betreft de inzet bij de diverse ceremonies

mail sgtatarms@rcl005.nl

Danny Murphy

Chairman Poppy Campagne

IMG_9773 (3)

De functie van Chairman Poppy Campagne is een aanwijsfunctie door het bestuur. Deze functie vereist speciale vaardigheden. De functie wordt bij het aantreden van een nieuw bestuur opnieuw benoemd. De Chairman Poppy Campagne is voorzitter van de werkgroep Poppy Campagne in Nederland en stuurt deze aan. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van diverse Poppy-events. Hij draagt zorg voor verslaglegging over de Poppy Campagne activiteiten t.b.v. het bestuur, de ALV en financiële verantwoordelijken. De Chairman werkt nauw samen met de Tweede Vice President op het gebied van de jaarlijkse Poppy Campagne.

mail chairmanpoppy@rcl005.nl